Athens, October 2023 | Αθήνα, Οκτώβριος 2023

Sale price Price $522.00 Regular price $687.00 Unit price  per 

We offer no interest payment plans option on checkout (once you click the Pay Now button and follow the process) using PayPal Pay In 4Zip Payment and Checkout with Sezzle

For customized payment plans through us (with a 10% fee) please email us at info@rainbowyogatraining.com

About the Course | Σχετικά με το μάθημα

 

A unique set-up for this training allows students to take less time off from work and families!
START THE FIRST PART OF THE TRAINING ONLINE AT YOUR OWN PACE, FINISH IN-PERSON WITH US ON OCTOBER 21-22, 2023!
 • Start the training online at your own pace before the In-person Training
 • 9 hours of components online and 2 days in-person at the studio in Athens.
 • Students will need to complete those hours before the training on our online platform. 
 • The online component is on-demand so students can do them at any time prior to the training, at their own pace, from home or anywhere.

Η μοναδική δομή αυτής της κατάρτισης επιτρέπει στους σπουδαστές να απέχουν λιγότερο χρόνο από την εργασία τους και τις οικογένειές τους!

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ONLINE ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΡΥΘΜΟ, ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 21-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023!

 • Ξεκινήστε την εκπαίδευση στο διαδίκτυο με το δικό σας ρυθμό πριν από τη δια ζώσης εκπαίδευση.

 • 9 ώρες μερών της εκπαίδευσης online και 2 ημέρες αυτοπροσώπως στο στούντιο στην Αθήνα.

 • Οι σπουδαστές θα πρέπει να ολοκληρώσουν αυτές τις ώρες πριν από την εκπαίδευση στην online πλατφόρμα μας.

 • Το online μέρος είναι διαθέσιμο κατά απαίτηση, ώστε οι μαθητές να μπορούν να το κάνουν οποιαδήποτε στιγμή πριν από την εκπαίδευση, με το δικό τους ρυθμό, από το σπίτι ή οπουδήποτε αλλού.

(English) This Rainbow Kids Yoga Teacher Training in Athens is designed for anyone who loves working with children, teens and/or families, are passionate about yoga, mindfulness and healthy living. During the course, you learn practical and fun ways to teach yoga to children of all ages. By doing this course you receive an array of up to date knowledge and techniques. You do not need to be a yoga teacher to take the course.

(Greek) Αυτό το Rainbow Kids Yoga Teacher Training στην Αθήνα έχει σχεδιαστεί για όσους αγαπούν να εργάζονται με παιδιά, εφήβους ή/και οικογένειες, είναι λάτρης της γιόγκα, της ενσυνειδητότητας και του υγιεινού τρόπου ζωής. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μαθαίνετε πρακτικούς και διασκεδαστικούς τρόπους για να διδάξετε γιόγκα σε παιδιά όλων των ηλικιών. Κάνοντας αυτό το μάθημα λαμβάνετε μια σειρά από σύγχρονες γνώσεις και τεχνικές. Δεν χρειάζεται να είστε δάσκαλος γιόγκα για να παρακολουθήσετε το μάθημα.

(English) To make yoga digestible to children & teens, we spice it up with lots of interaction and fun. Take home yoga games, dance, music, songs, acrobalance, human pyramids and various ways to connect and use yoga as a means to teach important lessons; in age-appropriate ways.

(Greek) Ώστε η γιόγκα να είναι κατανοητή από τα παιδιά και τους εφήβους, την κάνουμε πιο πικάντικη με πολλή αλληλεπίδραση και διασκέδαση. Αποκτάτε γνώση σε: παιχνίδια γιόγκα, χορό, μουσική, τραγούδια, ακροβατική ισορροπία, ανθρώπινες πυραμίδες και διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη γιόγκα ως μέσο για να διδάξετε σημαντικά μαθήματα- με τρόπους που ταιριάζουν στην ηλικία.

(English) Gopala Amir Yaffa, Rainbow Yoga Founder is recognised as the world’s leading Kids Yoga Teacher, having written the book on Kids Yoga and being the pioneer of global Kids Yoga Teacher Trainings.

(Greek) Ο Gopala Amir Yaffa, ιδρυτής της Rainbow Yoga, αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος δάσκαλος παιδικής γιόγκα στον κόσμο, έχοντας γράψει το βιβλίο για την παιδική γιόγκα και είναι ο πρωτοπόρος των παγκόσμιων εκπαιδεύσεων δασκάλων παιδικής γιόγκα.

(English) The 3 Day Rainbow Kids Yoga Teacher Training is a comprehensive, intensive and practical certification course. Be prepared to learn to teach yoga, whilst laughing, dancing, playing and singing!

(Greek) Το 3ήμερο Rainbow Kids Yoga Teacher Training είναι ένα ολοκληρωμένο, εντατικό και πρακτικό σεμινάριο πιστοποίησης. Ετοιμαστείτε να μάθετε να διδάσκετε γιόγκα, ενώ γελάτε, χορεύετε, παίζετε και τραγουδάτε!

(English) Most importantly, you will come out with immediate tangible knowledge and a lot of fabulous ideas to create original, captivating and fun yoga experiences for kids of all ages, anywhere in the world.

(Greek) Το πιο σημαντικό είναι ότι θα αποκτήσετε άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις και πολλές υπέροχες ιδέες για να δημιουργήσετε πρωτότυπες, συναρπαστικές και διασκεδαστικές εμπειρίες γιόγκα για παιδιά όλων των ηλικιών, οπουδήποτε στον κόσμο.

(English) You do not need any previous yoga experience to take the training. We are here to provide you with all the support you need on your Yoga Teaching journey.

(Greek) Δεν χρειάζεστε προηγούμενη εμπειρία στη γιόγκα για να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση. Είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε όλη την υποστήριξη που χρειάζεστε στο ταξίδι σας στη διδασκαλία της γιόγκα.

 

Course Details | Λεπτομέρειες μαθήματος

Dates  |   Ημερομηνίες

October 21-22, 2023 (2 days)  |   21-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 (2 ημέρες)

Saturday & Sunday: 9am-6:30pm  |  Σάββατο & Κυριακή: 9 π.μ.-6:30 μ.μ

Location | Τοποθεσία

Studio: Cumana Dance Studio  |  Στούντιο: Cumana Dance Studio

Constantinople 38, Gazi (Kerameikos subway) PC 118 54  |  Κωνσταντινουπόλεως 38, Γκάζι (Μετρό Κεραμεικός) ΤΚ 118 54

Cumana was created in early 2012. The school offers capoeira lessons for beginners and advanced students. It incorporates other types of dance and movement in its program. Contemporary dance, yoga and classical dance are accommodated in the 240 sqm space. You are all welcome, continuity on the floor. 

Το Cumana δημιουργήθηκε στις αρχές του 2012. Το σχολείο προσφέρει μαθήματα capoeira για αρχάριους και προχωρημένους μαθητές. Ενσωματώνει στο πρόγραμμά του και άλλα είδη χορού και κίνησης. Στον χώρο των 240 τ.μ. φιλοξενούνται σύγχρονος χορός, γιόγκα και κλασικός χορός. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, η συνέχεια στο παρκέ.

Free Family Class  |  Δωρεάν Οικογενειακό μάθημα

Saturday, 5 pm - Open for free to all students' families and friends.

Σάββατο, 5 μ.μ. - Ανοιχτό δωρεάν για τις οικογένειες και τους φίλους όλων των μαθητών.

 Language  |  Γλώσσα 

Taught in English and Greek  |  Διδάσκεται στα αγγλικά και ελληνικά

Your Rainbow Yoga Senior Trainer for this training  |  Ο ανώτερος εκπαιδευτής της Rainbow Yoga για αυτήν την εκπαίδευση


 


Benjamin Hart
Benjamin Hart joined the Rainbow Tribe in 2015 when his world was forever changed in a Rainbow Kids Yoga Teacher Training.  Having worked with children and families since his first employment, it was a natural fusion of vibrations to combine his passion for the yogic lifestyle with the healing powers of play-based co-creation. Read more.

 

Μπέντζαμιν Χαρτ
Ο Μπέντζαμιν Χαρτ εντάχθηκε στη Φυλή του Ουράνιου Τόξου το 2015, όταν ο κόσμος του άλλαξε για πάντα σε μια Εκπαίδευση Δασκάλων Γιόγκα Rainbow Kids. Έχοντας εργαστεί με παιδιά και οικογένειες από την πρώτη του δουλειά, ήταν μια φυσική συγχώνευση δονήσεων να συνδυάσει το πάθος του για τον τρόπο ζωής του γιόγκα με τις θεραπευτικές δυνάμεις της συνδημιουργίας που βασίζεται στο παιχνίδι. Διαβάστε περισσότερα. 

 

Topics Covered in the Course | Θέματα που καλύπτονται στο μάθημα

 • Develop different ways to connect with children, teens & families
 • Reconnect with your own inner child
 • Bring calmness and harmony to your family
 • Create a unique and fun yoga practice for yourself, your family or your students
 • Help battle obesity and foster better health in your classroom
 • Build a calm environment by learning techniques to alleviate stress and anxiety
 • Learn ways to cultivate focus and assist your students learning abilities
 • Create a new and unique yoga program for your school or daycare centre
 • Expand, enhance or start your yoga career
 • Reach out with your yoga to a large and eager audience; parents, families, children and schools
 • Create a new offering for your studio
 • Learn how to make yoga fun for students of all ages
 • The Benefits of Yoga for Kids
 • The Principles of Teaching Yoga for Kids
 • Teaching Techniques for Different Age Groups
 • How to Help Children Stay Longer in Poses
 • Learning Adjustments for Kids Yoga
 • Class Structure
 • Connecting and Warming Up
 • Relaxation Techniques for Kids
 • Class Management Techniques
 • Yoga for Children with Additional Needs
 • Live Classes in Action
 • Family Yoga for Parents, Grandparents and Children
 • How to Promote Your Yoga Business


 • Αναπτύξτε διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης με παιδιά, εφήβους και οικογένειες
 • Επανασυνδεθείτε με το δικό σας εσωτερικό παιδί
 • Φέρτε ηρεμία και αρμονία στην οικογένειά σας
 • Δημιουργήστε μια μοναδική και διασκεδαστική πρακτική γιόγκα για εσάς, την οικογένειά σας ή τους μαθητές σας
 • Βοηθήστε στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας και ενισχύστε την υγεία στην τάξη σας
 • Δημιουργήστε ένα ήρεμο περιβάλλον μαθαίνοντας τεχνικές για την ανακούφιση του στρες και του άγχους
 • Μάθετε τρόπους για να καλλιεργήσετε την εστίαση και να βοηθήσετε τους μαθητές σας στις μαθησιακές ικανότητες
 • Δημιουργήστε ένα νέο και μοναδικό πρόγραμμα γιόγκα για το σχολείο ή τον παιδικό σας σταθμό
 • Επεκτείνετε, βελτιώστε ή ξεκινήστε την καριέρα σας στη γιόγκα
 • Προσεγγίστε τη γιόγκα σας σε ένα μεγάλο και πρόθυμο κοινό. γονείς, οικογένειες, παιδιά και σχολεία
 • Δημιουργήστε μια νέα προσφορά για το στούντιο σας
 • Μάθετε πώς να κάνετε τη γιόγκα διασκεδαστική για μαθητές όλων των ηλικιών
 • Τα οφέλη της γιόγκα για τα παιδιά
 • Οι αρχές της διδασκαλίας της γιόγκα για παιδιά
 • Τεχνικές διδασκαλίας για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες
 • Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά να παραμείνουν περισσότερο σε πόζες
 • Προσαρμογές μάθησης για παιδιά γιόγκα
 • Δομή Τάξης
 • Σύνδεση και προθέρμανση
 • Τεχνικές χαλάρωσης για παιδιά
 • Τεχνικές Διαχείρισης Τάξης
 • Γιόγκα για παιδιά με πρόσθετες ανάγκες
 • Ζωντανά μαθήματα σε δράση
 • Οικογενειακή Γιόγκα για Γονείς, Παππούδες και Παιδιά
 • Πώς να προωθήσετε την επιχείρησή σας στη γιόγκα

 

Graduate Benefits | Παροχές Μεταπτυχιακών Σπουδών

To read more about our accreditation and graduates benefits please click here


 

 

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

MAKE THE WORLD A BETTER PLACE WITH YOGA AND MINDFULNESS

Rainbow Yoga trained more than 30,000 Kids Yoga Teachers since 2007. We make yoga fun for children and young people of all age groups and for the whole family too! Our yoga consists of many poses and stretches that have different physical benefits for our health and well-being, breathing, relaxation, meditation and mindfulness exercises for our minds, and social interaction, playfulness, meaning, deep life lessons and fun for our spirit.

Thinking about the impact of all those amazing certified yoga teachers, educators, parents and therapists we have trained to teach yoga to children and yoga for teens; we are making a huge difference for the next generation bringing peace, love, kindness and resilience into their lives. Education departments, schools, health programs and individuals in many countries have adopted yoga as a form of exercise and a method to decrees stress and increase wellbeing. We are the biggest and most-loved kid’s yoga teacher training in the world and we are here tp provide you with everything you will need to teach successful, exciting, meaningful, engaging and fun yoga to children, teenagers and families.

THE BEST ONLINE YOGA TEACHER TRAINING – LEARN TOOLS TO HELP KIDS AND FAMILIES FIND CONNECTION, RELEASE STRESS, INCREASE RESILIENCE AND BRING ON A SENSE OF WELL BEING AND MENTAL BALANCE

Rainbow Kids Yoga offers the most comprehensive, practical, and engaging children yoga teacher training certification in the world! Our course will enable you to deliver children yoga classes that will connects your students to themselves, each other, and the environment. Through unique and engaging practices of mindfulness and yoga your students and community will be able to find connections, enhance well-being and thrive as grounded, integrated and well balanced individuals.

At our training, all while having fun, you will become a children yoga instructor through a lot of experiential practice, insightful theory, yoga poses and sequences, mindfulness practices and relaxation. You will learn how to build fun, engaging, and fitness-level-appropriate children yoga classes for all ages, from toddlers to teenagers. At our kid’s yoga teacher training you will find over 300 videos presenting how to make yoga poses accessible and fun! Believe it or not, yoga can be extremely boring for children and for adults too… In Rainbow Yoga, we make yoga in a fun so that children learn easily and want to do more of it. Yoga is so good for you, but for children to want to want to do yoga you will need to learn to spice it all up and this is what our kid’s yoga online teacher training is for!

This is the perfect resource for yoga teachers, parents, educators and therapists to find and discover hundreds of yoga poses, yoga games and mindfulness practices for children in a way that makes it is easy to learn and easy to enjoy.

Yoga poses for kids: Yoga encourages a positive and healthy lifestyle for the physical, mental, and emotional well-being of children as it helps in the development of strength, stamina, and endurance, high levels of positive energy, resilience, focus, self-awareness, and awareness of our environment.

Yoga for children empowers them with increased concentration, calm, peace, and contentment at a mental level leading to inner and outer peace and harmony. The Rainbow Kids Yoga Teacher Training includes a digital manual (a hard copy that can be purchased) as part of the course. This is specialized online yoga teacher training. Here we will focus on how to teach yoga to children and teens, and how to help them release stress, relax, stretch, energize – All in creative and fun ways while taking into consideration their unique needs, whether they are physical, social, mental, or emotional. 

You will learn to teach the youngest yogis and those with emotional and mental challenges techniques to assist them with impulse control and self-regulation. Our courses provide a platform and a foundation to promote the healthy development of the hearts, bodies, and minds of young individuals.

The Rainbow Kids Yoga Training is the largest and most well-regarded Kids Yoga Teacher Training in the world. Our graduates teach everywhere using our diploma including schools, kindergartens, daycare centers, early learning centers, Yoga studios, gyms, fitness centers, birthday parties, private and group classes and more.

 

AFFORDABLE LEARNING AT YOUR FINGERTIPS

Join our Yoga Revolution and become a kids’ yoga teacher today through our online yoga teacher training or in-person yoga certification courses. You will be left with a smile on your face, a wealth of knowledge and an ignited spirit to spread the love and joy of yoga.

For our online training, you can allow 24 hours to receive your access and for physical products such as the Rainbow Kids Yoga Book, you can allow 2-4 weeks to receive it by mail. The books are printed on demand before being shipped, but it is worth the wait 😊

HISTORY OF RAINBOW YOGA

Rainbow Yoga is a fun and constantly evolving family mission and lovingly born in 2007, to give people the tools to teach fun, engaging, and creative in=person and online yoga classes for kids, teens, families, partners, and communities. Rainbow Yoga is interactive and social and all about connection; we touch, hug, move, breathe and co-create together our yoga magically and playfully.

Rainbow Yoga offers a variety of unique and comprehensive teacher training certification courses all over the world offering a well-rounded, in-depth learning experience through a combination of play, practical theory, and fun.The Rainbow Yoga Teacher training is renowned for being captivating, dynamic, loving, and life changing. It is condensed with a lifetime of knowledge and hands-on experience from the Founders of Rainbow Yoga, Gopala, and Angel Yaffa. Delivered by world-class faculty around the world.